خانم مریم رجوی بار دیگر خواستار تسریع هیاتهای نظارت و درمان سازمان بهداشت جهانی شد

خانم مریم رجوی بار دیگر خواستار تسریع هیاتهای نظارت و درمان سازمان بهداشت جهانی شد