سخنگوی مجاهدین: فرزندان ایران‌زمین در چهارشنبه آتشین از پا نمی نشینند

سخنگوی مجاهدین: فرزندان ایران‌ زمین در چهارشنبه آتشین از پا نمی نشینند