اخبار پرشور و شورش در زندان های ایران، پارسیلون خرم آباد، علی گودرز، سقز و تبریز – تیراژه

اندازه متن
Aa Aa

 اخبار پرشور و شورش در زندان های ایران، پارسیلون خرم آباد، علی گودرز، سقز و تبریز – تیراژه -۱۱ اردیبهشت ۹۹

من مست می عشقم هوشیار نخواهم شد
وزخواب خوش مستی بیدار نخواهم شد
امروز چنان مستم ازباده دوشینه تا روز قیامت هم هوشیار نخواهم شد
ازدوست به هر خشمی آزرده نخواهم گشت وزیار به هر زخمی افکار نخواهم شد
چون یارمن اوباشد بی یار نخواهم ماند چون غم خورم او باشد غم خوارنخواهم شد
چون ساخته دردم درحلقه نیارامم چون سوخته عشقم درنار نخواهم شد
اخبار پر شور ودرعین حال دردناک شورش درزندانهای ایران را امروزها زیاد شنیدید

ازشورش درزندان پارسیلون خرم آباد تا زندان علی گودرز اززندان تبریز

تا سقز الوند همدان عادل آباد شیراز وزندان شیبان وسپیدار آهواز

زندانیانی که خواهان اولین حق خودشان یعنی حفظ حیاتشان دربرابر ویروس کرونا وویروس ولایت هستند

درتاریخ شورش زندان وفتح آنها همیشه فتح باستیل را یادآوری میکند

فتح باستیل درفرانسه همیشه اوج انقلاب مردم این کشور علیه ظلم وستم لویی شانزدهم ودربارش بود

این حادثه در۱۴ ژويیه ۱۷۸۹ اتفاق افتاد وبه افسانه باستیل که نماد قدرت این پادشاه بود پایان داد

فتح باستیل اسم یک سرود زیبا به همین نام هم هست

قطعه ای که آن را برای این قسمت از تیراژه برایتان آماده کردیم
قاطعانه درجشن پیروزی به پیش میرویم. صدای طبلها وترومپت ها صدای طبلها وترومپت ها
شهروندان باصدای طبل ها پیش به سوی باستیل پیش به سوی باستیل
شور و شوق آنان درهمه جا می درخشد شهروندان از تمام طبقات اجتماعی
صدای طبل ها وترومپت ها درکنار پرچم های به احتزاز درآمده دلیرانه به پیش می روند

مطالب مرتبط

آمریکا به درخواست برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران می پیوندد

فرزندان ایران با یاد جان باختگان شورش و نبرد بی امان را برای شکستن جو سرکوب و خفقان ادامه میدهند

اعدام زندانی شورشی شایان سعیدپور، زمان دستگیری ۱۷ ساله بود و در شورش زندان سقز فرار کرده بود