مسعود رجوی – آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین – رمضان ۹۳ – روز نهم – قسمت اول و دوم

مسعود رجوی – آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین – رمضان ۹۳ – روز نهم – قسمت اول

 

مسعود رجوی – آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین – رمضان ۹۳ – روز نهم – قسمت دوم