یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران – اردیبهشت ۱۳۹۸ – قسمت پنجم

یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران – اردیبهشت ۱۳۹۸ – قسمت پنجم