برنامه سحر روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – قبل و بعد از اذان

اندازه متن
Aa Aa

برنامه سحر روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

دوستان سحر بیست و سوم ماه مبارک رمضان هستیم .

شبی که طی شد یعنی شب بیست و سوم ماه رمضان یکی از شبهای قدر بوده است.

پس چه نیکو است که ما هم نگاهی به مفهوم و معنای قدر داشته باشیم.

لیله القدر بر طبق آنچه از حضرت محمد نقل کرده اند یک پدیده دائمی است.

پیش از اسلام بوده و بعد از پیامبر اسلام هم ادامه دارد و هر سال تکرار می شود.و توقف ندارد .

این امر نگرشی دیگر نسبت به انسان ،جامعه و تاریخ را به ما می دهد.

دیدگاهی که می گوید انسان می تواند و مسئولیت دارد که خود را از اجبارات وتقدیر کور آزاد کند.

در ادامه برنامه سحر روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – قبل از اذان

آیه های بسیاری در قرآن هست که می گوید به پدیده های طبیعت نظر کنید و در مورد آنها اندیشه کنید اما آیا اغلب ما اینکار را می کنیم یکی از شاعران عارف معاصر میهنمان بنام سهراب سپهری می گفت تنها با ذورق قدیمی اشراق می شود در آبهای هدایت روانه شد اما چرا تماشا و شناور شدن و دستها را در جذبه ها شستن.

وقتی ما فارق از دغدغه های شناخت و تنگنای مفاهیم و نیز بر کنار از سوداگری و منافع شخصی دست در کار تماشا می شویم پنجره های خود را به روی نور می گشاییم .نمی خواهیم جهان را تصاحب و تملک کنیم و یا به میل خویش تغییر دهیم

انسان مسئول از میان روزهای سال ۳۰ روز را آگاهانه با اراده خودش تصمیم می گیرد برای چی؟ برای اینکه مرزی کشیده باشد بین خودش با سایر موجودات . و بگوید من انسانم اسیر آنچه بر وجودم تحمیل شده نیستم خودم را خودم تعریف می کنم و اینگونه ایسان انسانرا تعریف می کند هدف این تعریف کردن چیست ؟وقتی انسان رها شده جامعه مان را از ستم و بیداد ارتجاع آخوندها رها کند معنای اینرا بهتر خواهیم دانست

برنامه سحر روز بیست و سوم ماه رمضان۹۹ – بعد از اذان

مطالب مرتبط

آموزشهای ایدئولوژیکی مسعودرجوی – رمضان ۱۳۹۳ -روزهشتم – قسمت اول ودوم

گرامی باد خاطره تابناک قهرمانان شهید مجاهد در 19 اردیبهشت ۱۳۶۱