آخوندروحانی برخی فکرمی کنندتضعیف دولت تضعیف نظام نیست

اندازه متن
Aa Aa

آخوندروحانی برخی فکرمی کنندتضعیف دولت  تضعیف نظام نیست

آخوندروحانی برخی فکرمی کنندتضعیف دولت

به دنبال مطرح شدن استعفای روحانی در مجلس رژیم با استناد به

حرفهای خامنه ای درمورد دولت حزب اللهی و بالا گرفتن بحران راس نظام،

آخوند روحانی طی سخنانی  با گردانندگان رسانه های حکومتی که

عصر سه شنبه سی اردیبهشت درسایت او منتشر  شده است، گفت:

یکی از خطاهای راهبردی این است که برخی فکر می کنند تضعیف دولت تضعیف نظام نیست.

رئيس جمهور ارتجاع افزود: حاکمیت دوگانه همیشه موجب ضرربوده و

برقراری آرامش در جامعه و دور کردن مردم از التهاب و اضطراب بسیار مهم است

آخوندروحانی برخی فکرمی کنندتضعیف دولت

آخوند روحانی امروز ۳۰اردیبهشت طی سخنانی برای جمعی از گردانندگان رسانه‌های حکومتی به حملات روزهای اخیر باند رقیب که به‌دنبال صحبت‌های خامنه‌ای مبنی بر ضرورت روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی خواستار استعفای او شده‌اند پاسخ داد.

روحانی گفت: «یکی از خطاهای راهبردی این است که برخی فکر می‌کنند تضعیف دولت تضعیف نظام نیست».

روحانی نسبت به آنچه «حاکمیت دوگانه» می‌خواند هشدار داد و گفت: «حاکمیت دوگانه همیشه موجب ضرر بوده است… برقراری آرامش در جامعه و دورکردن مردم از التهاب و اضطراب بسیار مهم است».

مطالب مرتبط

اعترافهای وقیحانه روحانی به سیاست های امنیتی جنایتکارانه رژیم

آخوند روحانی: یکی از خطاهای راهبردی این است که برخی فکر می‌کنند تضعیف دولت تضعیف نظام نیست