در گرامیداشت مرجان شورشگر – گفتگو با محمد شمس هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت – فرانسه

در گرامیداشت مرجان شورشگر – گفتگو با محمد شمس هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت – فرانسه