شعر جوان شورشی عراقی در تظاهراتها برعلیه رژیم ولایت فقیه خامنه ای

اندازه متن
Aa Aa

تیراژه – شعر جوان شورشی عراقی در تظاهراتها برعلیه رژیم ولایت فقیه – ۵تیر۹۹

شرط عقل است که مردم بگریزند ازتیغ من اگر دست تو باشد مژه برهم نزنم.

سلام بعضی شعر ها آنقدر زیبا هستند که طوری درذهن باقی میمانند .

انگار روی سنگ حکاکی شده باشند این هم ازآنها هست یک شباهت دیگر ی هم ،

ازاینکه شعر زیبای سعد ی هست شرط عقل هست که مردم بگریزند .

ازتیر من گر از دست تو باشد مژه برهم نزنم

البته بنظر اولی شیوا ترهست ولی خوب نظردادن دراین باره را به سعدی شناسان واگذار میکنیم .

اما مفاهیم وتصاویر ومعانی که همین دو مصرع به ذهن متبادر میکند.

شاید تشکیل شده از هزاران کلمه معجزه شعرهم همین فقط در دو مصرع ،

ودراین جا در۱۶ کلمه باندازه چند هزارکلمه درانتقال یک مفهوم کارایی داشته.

این که عقل به فرار کردن ازآسیبها فرامیخواند.

اما وقتی پای عشق درمیان باشد همه چیز متفاوت هست .

عاشق نه از زخم می گریزد نه ازتیغ عشق .

دو رکعت هست که وضوع آن جز با خون حاصل نمی شود.

جمله ره چکیده خون ازسر تیغش آیا واقعا درراه آزادی وتعالی انسان سراسر تاریخ ایران ،

ازخون بهترین فرزندانش که عاشقانه مرگ را پذیرا شدند .

این طوری نیست بلی همین طوری که می بینید بدون وقفه میشود درمورد تفسیر دومصرع زیبا صحبت کرد.

ومعنی آن را بحث کرد بهر حال چون وقت برنامه اجازه نمی دهد .

ونمی خواهم شما را منتظر بگذارم با سلامی مجدد تیراژه امروز را آغاز میکنیم تحولی دردنیای هنر.

شعر عرب مثل شعر فارسی دورهای مختلفی را پشت سرگذاشته ،

ودارای ریشه های بسیار قوی هست دروزن قافیه شعر عرب ،

مشابهتهای زیادی با شعر فارسی دارد اما یک نوع شعر درزبان عرب هست .

که مشابه آن را نمیشود درزبان فارسی دید .

البته می شود گفت از جهاتی به شعر نیمایی نزدیک هست .

یعنی مصرعهای کوتاه وبلندی دارد که قانونی بر اندازه آنها حاکم نیست .

ازجهاتی هم شبیه بحر تویل فارسی هست پر از قافیه ،

وبا جملات طولانی وهمین طورازجهاتی شبیه به ترانه هست .

یعنی کلمات آن عامیانه هست نه کتابی .

این سبک شعر حتی دربین هم وطنان عرب خودمان هم مرسوم هست .

ودرهمه مجالس ودورهمی ها اشعاری با این سبک خوانده میشود .

این نوع شعر که بسیار مخاطبین را هم به وجد می آورد .

برای بیان موضوعات حماسی وگاه دردناک،

وبسیاری مسائل اجتماعی دیگر هم بکار میرود حرف را طولانی نکنم .

آنکه برایتان انتخاب کردیم شعری هست ازیک جوان شورشی عراقی .

که درتجمع اعتراضیشان علیه دخالتهای خامنه ای ورژیم ولایت فقیه درعراق میخواند.

گفته میشود که این جوان شورشی بخاطر اشعارش به مرگ تهدید شده .

اما هم چنان دست ازشرکت درتظاهرات واعتراضات مردمی برنمی دارد.

پیرمردی کنارم بود،درمنطقه خودمان گفتم عمو؟

هرروزشهید مدهیم ،عده ای میروند ویک عده ای می آیند….

مطالب مرتبط

فعالیت‌های کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین – بزرگداشت ۳۰خرداد روز شهیدان

یک قیام یا شمشیر انشقاق نظام؟