سوم ژوئیه پیروزی مقاومت و مردم ایران بر ارتجاع و استعمار و شکست توطئه

اندازه متن
Aa Aa

روی خط – سوم ژوئیه پیروزی مردم و تاریخ ایران وغلبه برارتجاع و استعمار-۱۳تیر۹۹

سلام به همه شما همراهان عزیز سیمای آزادی امیدوارم که خوب وسلامت باشید ،

وفرصت همراهی با روی خط امروز را داشته باشید .

درسالگر د سوم ژوئیه سالروز آزادی رئیس جمهور برگزیده مقاومت نگاهی داریم به مقاله درهمین مناسبت ،

ودررابطه با اهمیت وجایگاه این روز درتاریخ ایران ،

عنوان این مقاله که درسایت مجاهد منتشر شده این است.

نگاه من هنوز آمدنت را بیدار است .

وبه این شاره دارد که سوم ژوئیه فقط یک پیروزی برای مقاومت ایران نیست.

بلکه روز تاریخی هست پیروزی مردم وتاریخ ایران برای غلبه برارتجاع واستعمار ،

که درتوطئه اشکار به دنبال سلب آزادی ومقاومت مردم ایران بودند .

اما مقاومت وپایداری و رزمی که درپیش گرفته شد این توطئه را به شکست کشاند.

دراین مقاله ابتدا اشاره دارد به همدستی ارتجاع واستعمار برای سربریدن جنبشهای آزادیخواهانه ،

نگاهی دارد به چند واقعه مهم ازجمله به بمباران قرارگاههای ارتش آزادیبخش ملی ایران .

جنگ امریکا وعراق که ارتباطی به مجاهدین نداشت اما مورد هجوم قرار گرفتند .

کودتای سیاهتر از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ درفرانسه این بار.

وراز ماندگاری مجاهدین وروزی برای آزادی واینکه چرا میگوییم امروز پیروزی یک آرمان ویک حقیقت هست .

نه یک جنبش یک فرد درادامه میرویم به سراغ سخن روز سایت مجاهد .

بعنوان نشانه های ورشکستگی تمام عیار اقتصادی رژیم .

روز ۱۲ تیرماه یکبار دیگر ارزش ریال سقوط کرد ودربازار ارز تهران هر دلار ۲۰۸۴۰ تومان به فروش رسید ،

درواقع نمودهای بیشتر ی ازورشکستگی اقتصادی رژیم روزبروز روشن میشود.

البته روحانی شیاد بازهم به صحنه آمد وتلاش کرد که حقیقت را پنهان کند.

ومدعی شد که عده ای دنبال ایجاد تحرکات وعملیات روانی هستند .

درحالیکه این نگرانی غیر واقعی هست واین نوسانات موقتی خواهد بود.

اما دراین مقاله نگاهی داریم به ورشکستگی اقتصادی که از جوانب مختلف نشان میدهد ،

که چرا میگوییم که حکومت آخوندی بایک ورشکستگی اقتصادی بزرگی روبرو هست .

وهم چنین اشاره دارد به فشار اقتصادی روی مردم ،

که البته این یک سیاست عامدانه ازطرف رژیم هست برای کنترل راحتر جامعه،

که البته امروزها شدت این فشار باعث شده که بیشتر به ضد خودش تبدیل بشود.

ورژیم را درهراس از برخاستن مردم قرار بدهد

مطالب مرتبط

سالگرد آزادی مریم رجوی و درهم شکستن کودتای ارتجاعی استعماری ۱۲ تیر ۱۳۸۲

نشانه‌های ورشکستگی تمام‌عیار اقتصادی رژیم