اندازه متن
Aa Aa

روی خط – سایت مجاهد جلوه ای دیگر ازوقاحت روحانی شیاد درفرستادن مردم به قربانگاه کرونا-۵مرداد۹۹

سلام ودرود به همه شما همراهان عزیز با شما هستیم با نگاهی به روی خط ورسانه های مقاومت ،

با سایت مجاهد شروع میکنیم وسخن روز که جلوه ای دیگر ازوقاحت روحانی شیاد ،

دربرابر کرونا وقتل عام مردم را به این ترتیب را نشان میدهد.

عنوان سخن روز امروز هست فرستادن مردم به قربانگاه کرونا این بار با دستاویز محرم،

روحانی شیاد درموضع گیری اخیر خودش ودرتوجیه فرستادن مردم به کام کرونا گفت .

که سایر کشورها هم بالاخره به راه حل رژیم رسیدند .

وبه نتیجه رسیدند که باید بازگشایی ها را بدلایل اقتصادی انجام دهند .

واصلا هم اشاره نمی کند به میزان قربانیان کرونا هم در بین مردم وهم دربین کادر درمانی،

ومیلیونها خسارتی که به مردم ایران وارد شده است .

درادامه هم با دجالیت درخدمت قتل عام مردم میگوید.

که تنها راه نجات زدن ماسک وخودداری ازمراسم جشن وعزا هست .

البته درادامه بازهم تاکید میکند که مراسم عزاداری محرم از این موضوع بحثش جدا است.

وبه هرشکل ممکن باید اجرا بشود .

که البته پاسخش روشن هست که چرا این کاررا میکند .

چرا که هدف رژیم فرستادن مردم هزار هزار درآتش کرونا هست.

تا به این ترتیب بتواند بعنوان سد ومانع در برابر قیام وخیزش مردم عمل بکند.

وجادارد که یادآوری بکنیم که موضع گیری رهبر مقاومت دربرابر سخنان روحانی شیاد را ،

که گفت امام حسین پیشوای عقیده وجهاد پر چمدار قیام ونبرد وشورشگر نخستین،

دربرابر ولایت یزیدی یعنی استبداد وستمگری است .

هر که با اوست بجای گسترش کرونا علیه ولایت منهوس شمشیر صیقل میدهد .

سایت مجاهد هم چنین بعنوان مسیر واحد ویروس کرونا وکرونای ولایت ،

به جنایت پیشگی آخوندها دربرابرهموطنانمان اشاره کرده ،

دراین مقاله ابتدا اشاره کرده به اینکه آتش بحران کرونا هرروز بیشتر از قبل زبانه میکشد.

وجان افراد بیشتر ی را میگیرد وبعد نگاهی دارد به موضع گیری اخیر روحانی شیاد .

وبعد هم اینکه کار بجایی رسیده که حتی خود رسانه ها وروزنامه های حکومتی رژیم هم ،

به موضع گیری رژیم اعتراض میکنند وبه آن اعتراف میکنند.

ازجمله روزنامه جهان صنعت که نوشته بود .

دولت بدنبال جلوگیری از تشکیل اعتراضات سالها ی ۹۶و ۹۸ ازسطح بحران اقتصادی وکاهش ارزش قیمت ریال ،

درمیانه ی تحریم کرونا با اتخاذ راه کار ایمنه ای گله ای نسبت به بازگشایی گسترده ،

درکشور تا کید کرد ومردم را با کرونا تنها گذاشت

مطالب مرتبط

تاکید روحانی بر ادامه سیاست به قربانگاه کرونا فرستادن مردم

فرستادن مردم به‌قربانگاه کرونا، این بار با دستاویز محرم

 

سایت مجاهد جلوه وقاحت روحانی شیاد فرستادن مردم،به قربانگاه کرونا