تهاجم کانونهای شورشی به مراکز سرکوب و اختناق بسیج و کمیته سپاه پاسداران

اندازه متن
Aa Aa

تهاجم کانونهای شورشی به مراکز سرکوب و اختناق بسیج و کمیته سپاه پاسداران

تهاجم کانونهای شورشی به مراکز سرکوب و اختناق بسیج و کمیته سپاه پاسداران

زاهدان – کانونهای شورشی ۹۹۰

تابلو و درب محل غارتگری رژیم دبیرخانه شورای زکات آتش زدن

آتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به روح الله

آتش زدن درب و تابلو کمیته امداد خمینی ملعون

تهران – کانونهای شورشی۸۵۰

آتش زدن ۲ تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به شهید مخبر / پایگاه مقاومت بسیج ضدفاطمیه

تهران (بومهن) – کانون شورشی ۳۱۰

آتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

سنقر – کانون شورشی ۴۱۲

آتش زدن درب مقر بسیج ضد مردمی موسوم به شهید پاکبر

مشهد – کانونهای شورشی۳۶۵

به آتش کشیدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی

گرگان -کانونهای شورشی۱۴۶

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

شهر ری -کانون شورشی ۲۲۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

هرمزگان – کانون شورشی ۴۲۰

آتش زدن تابلو میدان تیر فرماندهی انتظامی شهرستان پارسیان

زاهدان – کانونهای شورشی ۹۹۰

 درب محل غارتگری رژیم دبیرخانه شورای زکات  وتابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به روح الله

تهران – کانونهای شورشی۸۵۰

تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به شهید مخبر آتش زدن ۲ / پایگاه مقاومت بسیج ضدفاطمیه

تهران (بومهن) –

زاهدان – کانونهای شورشی ۹۹۰

 تابلو و درب محل غارتگری رژیم دبیرخانه شورای زکات و تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به روح الله

تهران – کانونهای شورشی۸۵۰

آتش زدن ۲ تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی موسوم به شهید مخبر / پایگاه مقاومت بسیج ضدفاطمیه

تهران (بومهن) -کانونهای شورشی۳۱۰

آتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

سنقر – کانون شورشی ۴۱۲

آتش زدن درب مقر بسیج ضد مردمی موسوم به شهید پاکبر

مشهد -کانون شورشی ۳۶۵

به آتش کشیدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی

گرگان -کانون شورشی ۱۴۶

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

شهر ری -کانونهای شورشی۲۲۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

هرمزگان – کانون شورشی ۴۲۰

آتش زدن تابلو میدان تیر فرماندهی انتظامی شهرستان پارسیان وآتش زدن تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

سنقر – کانون شورشی ۴۱۲

آتش زدن درب مقر بسیج ضد مردمی موسوم به شهید پاکبر

مشهد -کانونهای شورشی۳۶۵

به آتش کشیدن بنر رژیم با عکس پاسدار قاسم سلیمانی

گرگان -کانون شورشی ۱۴۶

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

شهر ری -کانون شورشی ۲۲۰

آتش زدن بنر رژیم با عکس منحوس خامنه‌ای

مطالب مرتبط

فعالیت کانونهای شورشی در گرامیداشت یاد شهید قیام مصطفی صالحی

به‌آتش کشیدن مظاهر سرکوب و اختناق در شهرهای میهن توسط کانون‌های شورشی