اندازه متن
Aa Aa

نوحه بهبهان – به یاد یاران شهید قیام آبان ۹۸

خون برادر بر سر صحرا تا دیدم، تا دیدم، تا دیدم
از غم تنها بودن محمود نالیدم…
گریه کنان از درد برادر لرزیدم
خاک مصیبت بر سر و رویم پاشیدم…
می‌آید خبر از محمود دارد
می‌آید خبر از مهرداد دارد
می‌آید خبر از فرزاد دلاور دارد
پیکر یاران غرقه به خون می‌آید
پیکر یاران غرقه به خون می‌آید
با تن خونین زخم فزون می‌آید
پیکر یاران غرقه به خون می‌آید
خبر از مهرداد دارد
خبر از فرزاد دارد
خبر از محمود دلاور دارد
پیکرش تنهای تنها آمده
بی‌خبر از حال فرزاد آمده
پیکرش تنهای تنها آمده
بی‌خبر از حال مهرداد آمده
بی‌خبر از حال محمود آمده
پیکر فرزاد آمده اما غرقه به خون، غرقه به خون…
از ره میدان ناله‌زنان از زخم فزون
همره خود آورده خبر از تیر و نشون…
می‌آید خبر از فرزاد دارد
می‌آید خبر از مهرداد دارد
می‌آید خبر از محمود دارد

مطالب مرتبط

نوحه یسجلنی – اسم مرا بنویس

نوحه بهبهان – به یاد یاران شهید قیام آبان ۹۸