سخنان سه شهید قهرمان در نشست مجاهدین در اشرف ۱۷مهر۱۳۸۸

اندازه متن
Aa Aa

سخنان سه شهید قهرمان در نشست مجاهدین در اشرف ۱۷مهر۱۳۸۸

۱۵ مهر

سالگرد قیام پیروزمند اشرف

و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق

پس از حملات ۶ و۷ مرداد ۱۳۸۸

سخنان سه شهید قهرمان در نشست مجاهدین در اشرف

۱۷مهر۱۳۸۸

مجاهد شهید حسین سرو آزاد:

اللهم فاشهد، عجب انرژی‌یی در ما به‌وجود می‌آورد

البته به ما ثابت شد که همه تواناییها کارکرد انقلاب خواهر مریم است

شهید قهرمان حسین احمدی:

همه خونین مالین لباسها همه پاره پر از گل و لجن

همان‌جا با مریم عهد بستیم

تصمیم گرفتیم درسی به دشمن بدهیم

شهید قهرمان حماسهٔ قیام اشرف محمد طاطایی:

انقلاب خواهر مریم برترین گل تئوری کس نخارد بود

و این همه ما را سیراب کرده بود

مطالب مرتبط

۱۵مهر سالگرد کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶و۷ مرداد۱۳۸۸ – قسمت اول و دوم

۱۵مهر سالگرد کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق