تهاجم کانون های شورشی به مراکز سرکوب بسیج در شهرهای مختلف

اندازه متن
Aa Aa

مراکز سرکوب بسیج در شهرهای مختلف  -تهاجم کانون های شورشی

  کانون های شورشی ۳۸۶ -اصفهان (بویین میاندشت) –

به آتش کشیدن درب و تابلو بزرگ حوزه مقاومت بسیج ضدامام حسین

مشهد – کانون شورشی۵۴۲

به آتش کشیدن درب و تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

اندیمشک – کانون های شورشی ۶۱۲

آتش زدن فرهنگسرای ضد عاشورا و ضد زینب کبری

اندیمشک – کانون شورشی۴۴۰

به آتش کشیدن درب حوزه بسیج سرکوبگر ضد ابوذر

گناباد -کانون شورشی۱۳۰

آتش زدن بنر رژیم

اصفهان (بویین میاندشت) – کانون شورشی۳۸۶

به آتش کشیدن درب و تابلو بزرگ حوزه مقاومت بسیج ضدامام حسین

مشهد -کانون های شورشی۵۴۲

به آتش کشیدن درب و تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

اندیمشک – کانون شورشی۶۱۲

آتش زدن فرهنگسرای ضد عاشورا و ضد زینب کبری

اندیمشک – کانون شورشی۴۴۰

به آتش کشیدن درب حوزه بسیج سرکوبگر ضد ابوذر

گناباد -کانون شورشی۱۳۰

آتش زدن بنر رژیم

اصفهان (بویین میاندشت) – کانون شورشی۳۸۶

به آتش کشیدن درب و تابلو بزرگ حوزه مقاومت بسیج ضدامام حسین

مشهد -کانون های شورشی۵۴۲

به آتش کشیدن درب و تابلو پایگاه مقاومت بسیج ضدمردمی

اندیمشک – کانون شورشی۶۱۲

آتش زدن فرهنگسرای ضد عاشورا و ضد زینب کبری

اندیمشک – کانون شورشی۴۴۰

به آتش کشیدن درب حوزه بسیج سرکوبگر ضد ابوذر

گناباد -کانون شورشی۱۳۰

آتش زدن بنر رژیم

مطالب مرتبط

تهاجم کانون های شورشی به مراکز سرکوب بسیج

به آتش کشیدن مراکز و مظاهر سرکوب و اختناق در شهرهای اصفهان، مشهد، اندیمشک و گناباد