سیل و آبگرفتگی در ۸ استان کشور خسارات زیادی به مردم وارد کرده است

سیل و آبگرفتگی در ۸ استان کشور خسارات زیادی به مردم وارد کرده است