اندازه متن
Aa Aa

مزار دکتر محمد ملکی – بهشت زهرا – گل‌گذاری از طرف خانم مریم رجوی و مجاهدان اشرفی

مزار دکتر محمد ملکی ـ بهشت زهرا
گل‌گذاری از طرف خانم مریم رجوی

مزار دکتر محمد ملکی ـ بهشت زهرا
گل‌گذاری کانونهای شورشی از طرف مجاهدان اشرفی

مطالب مرتبط

نظام ولایی پدر خوانده بنیادگرایی – نوشته دکتر محمد ملکی

مزار دکتر محمد ملکی- بهشت زهرا – گل گذاری از طرف خانم مریم رجوی

مزار دکتر محمد ملکی – بهشت زهرا – گل‌گذاری از طرف خانم مریم رجوی و مجاهدان اشرفی