بازتاب پیام خانم مریم رجوی – به تعویق انداختن خرید واکسن توسط رژیم یک سیاست جنایتکارانه است

بازتاب پیام خانم مریم رجوی – به تعویق انداختن خرید واکسن توسط رژیم یک سیاست جنایتکارانه است