سرتیپ بسیجی پوردستان:

به دستور قاسم سلیمانی مستمرا سلاح و مهمات و نیرو به سوریه منتقل و با یک تیپ رزمی مردم را کشتار کرده

سرتیپ بسیجی پوردستان: به دستور قاسم سلیمانی مستمرا سلاح و مهمات و نیرو به سوریه منتقل و با یک تیپ رزمی مردم را کشتار کرده