آمار جانگداز قربانیان در ۴۷۸شهر از ۱۹۶ هزار و ۹۰۰ بیشتر است

آمار جانگداز قربانیان در ۴۷۸شهر از ۱۹۶ هزار و ۹۰۰ بیشتر است