اعتراض کشاورزان اصفهان در اعتراض به سرقت آب زاینده رود، پرستاران اهواز و کارگران معدن کرمان

اعتراض کشاورزان اصفهان در اعتراض به سرقت آب زاینده رود، پرستاران اهواز و کارگران معدن کرمان