نصب پوستر و تراکت و چیدن میز برای سرهنگ معزی یار و یاور مسعود رجوی توسط کانونهای شورشی

نصب پوستر و تراکت و چیدن میز برای سرهنگ معزی یار و یاور مسعود رجوی توسط کانونهای شورشی