زندان اوین – بزرگداشت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن در سال ۱۳۵۷

زندان اوین – بزرگداشت ۳۰دی سالروز آزادی مسعود رجوی از زندانهای شاه خائن در سال ۱۳۵۷