گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم

اندازه متن
Aa Aa

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم – ۹۷۰۸۰۱

نطق تاریخی دکتر مصدق درباره وطن فروشی رضا شاه به انگلیسی‌ها

مجلس شورای ملی – ۷ آبان ۱۳۲۳

اگر امتیاز دارسی توسط رضا خان تمدید نشده بود عایدات دولت حداقل ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال افزایش داشت.

دکتر مصدق: تاریخ عالم نشان نمیدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال ضرر زده باشد.

و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه خدمت کند.

مطالب مرتبط

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت اول

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت دوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت سوم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت چهارم

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۱

گواهی تاریخی – از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق – قسمت پنجم۲

گواهی تاریخی – از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق – قسمت ششم و پایانی