ترانه مرجنگه

اندازه متن
Aa Aa

ترانه مرجنگه ـ ۳۰تیر۱۴۰۰

با تصاویری از خیزش خوزستان تشنه‌کام

مرگ بر خامنه‌ای – مرگ بر خامنه‌ای

نارمک  ۲۹تیر۱۴۰۰: مرگ بر خامنه‌ای ـ شعار مرگ بر خامنه‌ای مردم ۲۹تیرماه ۱۴۰۰

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر: مردم ایران زمان برخاستن است به‌پا خیزید درود بر رجوی درود بر رجوی

یک هم‌وطن: تانک انداخته‌اند در اتوبان دارند می‌برند اهواز مردم را با این بکشند ببین چقدر از مردم می‌ترسند ببینید مردم! با دست خالی برایتان تانک می‌آورند مردم را اینجوری به گلوله بستن ته‌اش چی ته‌اش سقوط می خواهید بکنید دیگه حالا من را کشتی اون را ده تا دیگه مثل من در می‌آید.

مردم خشمگین ایذه ـ ۲۹تیر: توپ تانک فشفشه خامنه‌ای باید کشته شه

کانون‌های شورشی از کرج ـ ۲۹تیر: ما کانون‌های شورشی در کرج آماده هستیم همراه با مردم خوزستان فریاد می‌زنیم مرگ بر خامنه‌ای

مطالب مرتبط

ترانه خوزستان

نمای روز ـ ششمین روز قیام با شعار مرگ بر خامنه‌ای