شادابی و نشاط با پیک بهاری - میشود مثل بهار به تقدیس زیبایی‌ها نشست

مجموعه برنامه های شادابی و نشاط پیک بهاری - قسمت دهم  - روز دوم - صفات ارزشمند را می شود از بهار آموخت یعنی می شود به تقدیس زیبایی ها نشست


مجموعه برنامه های شادابی و نشاط پیک بهاری - قسمت دهم  - روز دوم

زیبایی نو جویی طراوت و شادابی نشات و بخشندگی و تغییر و دگرگونی از جمله ویژگیهای بارز فصل بهار است

نکته جالب اینجاست که تمام این صفات ارزشمند را می شود از بهار آموخت یعنی می شود به تقدیس زیبایی ها نشست

می شود سرشاری و سر زندگی را از بهار یاد گرفت و می شود تغییر و دگر گونی را سر لوحه  کارها قرار داد

و راستی که این آخری اصلی ترین پیام بهار است

در ست بر عکس پاییز و زمستان که نماینده رخبت و سکوت و تشستن هستند ، هستند بهار می گوید بلند شو ، تغییر کن و بساط

سرما و زمستان را عوض کن و به هم بریز


پس اگر مثل بهار اهل تغییر و دگرگونی باشید هیچوقت در برابر هجوم سرما تسلیم نمیشوید زندان و شکنجه و تهدید و تحقیر

مظاهر زمستان آخوندی هستند مایی که اهل بهار هستیم باید با الهام از روح بهار در برابر همین مظاهر ویرانی و تباهی بایستیم

مطالب مرتبط :

وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کنفرانسی در مقر اروپایی ملل متحد- قسمت دوم

نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌‌ای مریم رجوی - فرصت‌های برابر اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست (ماده ۸)

[caption id="attachment_218109" align="alignnone" width="453"] مجموعه برنامه های شادابی و نشاط پیک بهاری - زیبایی[/caption]