خاطره زنده یاد هنرمند بزرگ عماد رام

بیاد استاد ارزنده مقاومت هنرمند بزرگ عماد رام


قسمت سوم


خانم فلور نمی خواستند عماد درمقاومت ایران فعالیت داشته باشد واما عماد تصمیم خودرا گرفته بود برای اینکه معتقد بود درمقاومت ایران مجاهدین خلق که نیروی محوری این مقاومت بود رسالتی با ارزش وشکوهمند را بدوش می کشند وما را ازاین دیکتاتور ی که سالیان سال تسمه ازگردن مردم ما کشیده ومیخواهند که رهایی به بخشند به همین خاطر با تمام وجودش توی این مقاومت بود.

به مناسبت درگذشت عماد رام هنرمند مقاومت ایران

گرامی باد خاطره هنرمند ارزنده مقاومت ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: