درجریان قیام سراسری دی ماه۹۶ مردم شعار می‌دادند اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمام ماجرا

درجریان قیام سراسری دی ماه۹۶ مردم شعار می‌دادند اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمام ماجرا

در جریان قیام سراسری دیماه ۹۶ و خیزشهای پس از آن،

مردم و جوانانی که با شعارهای مرگ بردیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی،

سراپای حکومت آخوندی را درهم کوبیدند، شعار می‌دادند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»