روزها و یادها – هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۸

روزها و یادها – هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۸

قیام قهرمانانه شهر خرم آباد


سوم شهریور ۱۳۷۹


تظاهرات مردم خرم‌آباد که از روز سوم‌شهریور ۱۳۷۹ آغاز گردید،

در چندین روز متوالی باشدت و بیشتری ادامه یافت.

از ۵شهریور که قیام مردم خرم‌آباد اوج گرفت، نیروهای سرکوبگر رژیم، به سرکوب مردم دست زدند.

[caption id="attachment_151969" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول شهریور                                                         قیام قهرمانانه مردم خرم آباد                                [/caption]

سردمداران رژیم که به‌شدت از گسترش قیام خرم‌آباد وحشت داشتند، اقدام به فرستادن هیأتهای سیاسی و قضایی و نیروهای ویژه‌ی سرکوبگر از نقاط دیگر به منطقه کردند.

اما حرف مردم خرم‌آباد و لرستان و حرف همه‌ی مردم ایران، و به‌خصوص جوانان مجاهد و مبارز،

جنگ آزادیبخش در برابر غاصبان حق حاکمیت ملت و سرنگونی کامل این رژیم به‌دست ارتش آزادی‌ستان  بود.

 

 
۶شهریور ۱۸۳۳قتل قائم مقام فراهانی در باغ نگارستان تهران


قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران شخصیتی ترقیخواه ومیهن دوست بود ترقیخواهی او ازهمان ابتدا مخالفت‌هایی را درحاکمیت قاجار برانگیخت . اما قائم‌مقام در مدت صدرات خود با سختگیری بسیار در صدد مهار کردن فساد درباریان و نظام بخشیدن به امور و مخالفت با  نفوذ روس و انگلیس در ایران برآمد.

قائم مقام حقوق شاه ازخزانه‌ی دولت را کم کرد. حقوق‌های بی‌مورد تملق گویان شاه را نیز حذف کرد.

[caption id="attachment_151971" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول شهریور                            قتل قائم مقام فراهانی در باع نگارستان تهران                       [/caption]

قایم مقام با اجرای قرارداد کاپیتولاسیون وقرارداد تجاری ضمیمه‌ی ترکمانچای بشدت مبارزه کرد.

همچنین از تأسیس کنسولخانه‌ی روس وانگلیس به هر نحو ممکن جلوگیری کرد. او به وزیر مختار روس گفت این قرارداد تحمیلی است ومن به «مردی ونامردی» درتخریب آن خواهم کوشید.  قائم مقام فراهانی علاوه بر تسلط بر ادبیات فارسی و برخی علوم دیگر، به تضادهای قدرتهای منطقهای و بین المللی روسیه، فرانسه و انگلستان در آن زمان اشراف و تلاش داشت تا ایران را با تحولات علمی و صنعتی جهان آنروز منطبق کند.

او اولین مقام دولتی است که دانشجوی ایرانی برای کسب علوم جدید به اروپا اعزام کرد.  اما مرتجعانی هم چون میرزا آغاسی در دربار محمد شاه به وی افتراء بستند  و باعث شدند تا شاه دستور قتل او را صادر کند.

میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی صدر اعظم ایران در باغ نگارستان تهران با برنامه از پیش طراحی شده  به دستور محمد شاه قاجار کشته شد.
نهم شهریور ۱۲۸۶تقسیم ایران و ترور اتابک


در سالهای اوجگیری جنبش مشروطیت در ایران دو قدرت روس و انگلیس که برسرحاکمیت ایران با یکدیگررقابت میکردند.بناگاه با یکدیگر به توافق رسیدند علت این اتحاد رشد مقاومت ضداستبدادی مردم ایران بود که تهدیدی برای منافع دراز مدت هر دو قدرت محسوب می‌شد

یعنی در صورتی که کارها بدست نیروهای مردمی و مستقل میافتاد، هردو قدرت ضررمیکردند، به این خاطر آنها به هم نزدیک شدند.

روز نهم شهریور سال ۱۲۸۶ شمسی


ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکِلسون سفیر انگلستان در سن پترزبورگ، قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند. این قرارداد.


ایران را به دو منطقه غیر مساوی تقسیم کرده بود.منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متعهد شد برای خود در این منطقه امتیازی خواه تجاری خواه سیاسی تحصیل ننماید. مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار میگرفت.

[caption id="attachment_151973" align="alignleft" width="356"]روزها و یادها هفته اول شهریور                                                                تقسیم ایران و ترور اتابک                                  [/caption]

این قرارداد ننگین در زمان حکومت محمدعلی شاه و به صدر اعظمی میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک بسته شد و اعتراض گسترده‌ی مردم و آزادیخواهان کشور را برانگیخت . اما در میان بهت و حیرت همگان، وقتی اتابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت توسط جوانی  بیست و دوساله بنام عباس آقا صراف، مجاهد تبریزی به ضرب سه گلوله کشته شد.

با اقدام عباس آقا، به حیات سیاسی مردی پایان داده شد که عمری را در خدمتگزاری به استبداد و بیگانگان سپری کرده بود.

احمد کسروی در تاریخ مشروطه نوشت  کشتن اتابک...

دلهای درباریان را پر از بیم و ترس گردانید و جایگاه آزایخواهان را در دیده‌ی بیگانگان والاتر ساخت و پس از همه‌ی اینها کارها را به راه دیگری انداخته

عباس آقا مجاهد تبریزی در گریز از تعقیب مأموران حکومتی مجروح شد و برای اینکه به دست مأموران نیفتد با شلیک گلوله ای به مغز خود بدرود حیات گفت.

وقتی لباسهای عباس آقا مجاهد تبریزی را بازرسی کردند معلوم شد وی از مجاهدان مشروطه خواه تبریز بوده و روی کارت او نوشته شده عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره ۴۱ فدایی ملت.

روزها و یادها – هفته اول شهریور ماه ۱۳۹۸

مطالب مرتبط:

خوانشی نو از انقلاب مشروطه

درجریان قیام سراسری دی ماه۹۶ مردم شعار می‌دادند اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمام ماجرا