ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی -۲۱مهر۹۸

ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی - قسمت اول


مهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی

 

ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی - قسمت دوم


مهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی 

ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی - قسمت سوم


مهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی و اسدالله مثنی


ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی - قسمت چهارم


مهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی


ارتباط مستقیم - وضعیت جوشان جامعه، درماندگی نظام آخوندی - قسمت پنجم


مهمان برنامه: ابوالقاسم رضایی


مطالب مرتبط


ارتباط مستقیم – تحولات سیاسی و بحران‌سازی و مداخلات منطقه‌ای رژیم

عبور از مرز سرخ و تشدید بحران درونی نظام