رژه ارتش آزادیبخش ملی ایران - اشرف ۲۶مهر۱۳۷۰

رژه ارتش آزادیبخش ملی ایران - اشرف ۲۶مهر۱۳۷۰


مطالب مرتبط


۲۶مهر ۱۳۷۰ـ رژه بزرگ یکانهای نمونه ارتش آزادیبخش ملی ایران در اشرف