ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-۲۸مهر۹۸

ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت اول-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی

 

ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت دوم-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی


ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت سوم-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی، یزدان حاج حمزه 

 

ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت چهارم-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی


ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت پنجم-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی و علیرضا معدنچی

ارتباط مستقیم- بحران و جنگ و جدال رژیم بر سر فساد حکومتی-قسمت ششم-۲۸مهر۹۸


مهمان: سنابرق زاهدی، علیرضا معدنچی 

پایان ارتباط مستقیم