ارتباط مستقیم -قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت اول-۵ آبان۹۸

ارتباط مستقیم- این هفته حول سه موضوع میباشد :


-قیام مردم عراق

-قیام مردم لبنان

مهمان برنامه قیام مردم عراق و مردم لبنان:‌   محمد علی توحیدی


    • -کنفرانس پارلمان اروپا -در استراسبورگ با حضور مریم رجوی و معرفی کتاب ۵۰۰۰ شهیدان مجاهد قتل عام شدهمهمانان برنامه کنفرانس پارلمان اروپا :‌ الهه ارجمندی ، الهام زنجانی

قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت دوم -۵ آبان۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی


قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت سوم -۵ آبان۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی 

قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت چهارم -۵ آبان۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی


قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت پنجم-۵ آبان۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی


قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت  ششم -۵ آبان ۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی

کنفرانس در پارلمان اروپا - در استراسبورگ

مهمانان برنامه : الهه ارجمندی ، الهام زنجانی

 


کنفرانس در پارلمان اروپا - در استراسبورگ - قست هفتم - ۵ آبان ۹۸


مهمانان برنامه : الهه ارجمندی ، الهام زنجانی


کنفرانس در پارلمان اروپا - در استراسبورگ - قست هشتم - ۵ آبان ۹۸


مهمانان برنامه : الهه ارجمندی ، الهام زنجانی 

پایان ارتباط مستقیم