ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق ولبنان - قسمت اول - ۱۲ آبان ۹۸

ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق ولبنان - قسمت دوم - ۱۲ آبان ۹۸


مهمان برنامه :‌ مهدی سامعارتباط مستقیم - قیام مردم عراق ولبنان - قسمت سوم - ۱۲ آبان ۹۸

مهمان برنامه :‌ مهدی سامعارتباط مستقیم - قیام مردم عراق ولبنان - قسمت چهارم - ۱۲ آبان ۹۸

مهمان برنامه :‌ مهدی سامع

 ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق ولبنان - قسمت پنجم- ۱۲ آبان ۹۸

مهمان برنامه :‌ مهدی سامع 

پایان ارتباط مستقیم

مطالب مرتبط:

قیام در بغداد و بیروت، زلزله در تهران!

ارتباط مستقیم -قیام مرم عراق و مردم لبنان -قسمت اول-۵ آبان۹۸
لطفا به اشتراک بگذارید: