ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸

ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت دوم


مهمان برنامه : عباس داوری


ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت سوم


مهمان برنامه :‌ بهزاد نظیری


ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت چهارم


مهمان برنامه :‌ مهدی سامع


ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت پنجم


مهمان برنامه :‌ حسین میر داماد


ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت ششم


مهمان برنامه :‌ رضا هفت برادران


ارتباط مستقیم - قیام آبان ۹۸ - قسمت هفتم


مهمان برنامه :‌بهزاد نظیریپایان ارتباط مستقیم

مطالب مرتبط:

ارتباط مستقیم – گام چهارم نقض برجام – قسمت اول – ۱۹ آبان ۹۸