مسعود رجوی - پیام بمناسبت دومین سال تاسیس میلیشیا - اول آذر ۱۳۶۰

مسعود رجوی - پیام بمناسبت تاسیس میلیشیا - اول آذر ۱۳۶۰