ارتباط مستقیم - قیام ایران - ۱۰ آذر۹۸

ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت دوم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی


ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت سوم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه :‌محمد علی توحیدی


ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت چهارم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه : محمد علی توحیدی ، حوری سیدی


ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت پنجم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه : محمد علی توحیدی ، حوری سیدی


ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت ششم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه : محمد علی توحیدی ، حوری سیدی


ارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت هفتم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه : محمد علی توحیدی ، هادی روشن روانارتباط مستقیم - قیام ایران - قسمت هشتم  -۱۰ آذر۹۸


مهمان برنامه : محمد علی توحیدی ، هادی روشن روانپایان ارتباط مستقیم

مطالب مرتبط:

ارتباط مستقیم – قیام آبان ۹۸