اخبار ایران و جهان از سیمای آزادی – سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶