سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۹ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد