آمار شهیدان در قیام سراسری آبان ماه ۹۸ قطعا بیش از ۱۵۰۰ نفر است

آمار شهیدان در قیام سراسری آبان ماه ۹۸ قطعا بیش از ۱۵۰۰ نفر است


سازمان مجاهدین خلق ایران در پی انتشار اسامی ۵۰۴ تن از شهیدان اعلام کرد


فراخوان خانم مریم رجوی به شورای امنیت ملل متحد :

این کشتار تکان‌دهنده یکی از هولناک‌ترین جنایتهای قرن بیست‌ویکم است

و با هر معیاری یک جنایت بزرگ علیه بشریت محسوب می‌شود

 

خانم مریم رجوی : شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا


باید به اقدام فوری برای توقف جنایت و سرکوب و آزادی دستگیرشدگان

و اعزام هیأت تحقیق پیرامون جنایت بزرگ و بازدید از زندانهای رژیم مبادرت کنند

 

خانم مریم رجوی : رژیم هنوز هم از تحویل اجساد شهیدان خودداری می‌کند

و با وقاحتی مافوق تصور پول گلوله و کشتن فرزندان ایران را از پدران و مادران آنها طلب می‌کند

 

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد

به گزارش شهود عینی که در آمار ۱۵۰۰ شهید محسوب نشده،

صدها پیکر شهید در روزهای قیام وارد سردخانه بیمارستان نمازی شیراز شده

و رژیم هنوز در این باره سکوت و مخفی‌کاری می‌کند تا حقایق پوشیده بماند

 

سازمان مجاهدین خلق ایران امروز اسامی ۲۸شهید دیگر را منتشر کرد.

تاکنون ۵۰۴ اسم و ۲۰۸ عکس تأیید شده از شهیدان سرفراز قیام منتشر شده است

 

آمار شهیدان در استان تهران حداقل ۴۰۰ نفر است

 

آمار شهیدان در استان فارس


بدون محاسبة صدها پیکری که به گزارش شاهدان عینی

در ایام قیام توسط مأموران رژیم وارد سردخانة بیمارستان نمازی شیراز شده است،

حداقل ۲۷۰ نفر است

 

آمار شهیدان در کرمانشاه حداقل ۳۲۰ نفر و در خوزستان حداقل ۲۴۰ نفر است

رژیم ضدبشری در روزهای قیام حدّاقل ۱۲۰ نفر را در اصفهان

و بیش از ۱۰۰ نفر را در استان البرز(کرج) به شهادت رسانده است

 

موضعگیـری سخنـگوی مجاهدیـن

سخنگوی مجاهدین گفت : پیدا شدن سر و کله‌ی پاسدار شمخانی چاقوکش نظام

در خانة شهیدان برای شهید دزدی و

اینکه به دستور خلیفة ارتجاع میخواهد ۸۵ درصد شهیدان را از قیام جدا کند،

فقط بیان گستردگی ابعاد جنایت، و بیان ترس و وحشت رژیم، و منتهای دجّالیت است.

وقتی جنبش دادخواهی شهیدان قتل عام ۶۷ بالا گرفت رژیم

همین الگو را از طریق مأمورین «چند وجهی» اطلاعات برای سرقت شهیدان

و مشخصاً برای خنثی کردن کارزارهای جهانی مقاومت ایران

و رئیس جمهور برگزیده آن بکار گرفت

تا به خیال خود شهدای مجاهد خلق در قتل عام زندانیان سیاسی در سال

۶۷ را از سازمان و رهبری شان جدا کند و علیه همین سازمان و رهبری آن بکار بگیرد.

هدف رژیم مقابله با جایگزین دمکراتیک انقلابی و ادامة حیات ننگین فاشیسم دینی است