تصاویر شهیدان قیام - ۲۴ آذر ۹۸

تصاویر شهیدان قیام - ۲۴ آذر ۹۸


اسامی ۲۸ شهید دیگر قیام :

۱-تهران                             احمد مرادی

۲-تهران                             میثاق ملکی

۳-اسلامشهر-تهران               محسن مظفری

۴-اسلامشهر-تهران               حسین قاسمی

۵-رباط کریم-تهران                حسین امینی

۶-شوشتر                          قاسم زغبی

۷-شوشتر                          عارف دلفی

۸-شوشتر                           جمال کعبی

۹-شوشتر                           عادل کعبی فرزه

۱۰-شوشتر                           علی کعبی

۱۱-شوشتر                          عدی کعبی

۱۲-شوشتر                          عمار زغبی

۱۳-شوشتر                          مهدی عگبی

۱۴-شوشتر                          یاس سلیمانی

۱۵-شوشتر                          میلاد سلیمانی

۱۶-اهواز                            هانی شهبازی

۱۷-شیراز                            جواد نکویی

۱۸-سنندج                          هیوا رحیمی

۱۹-سنندج                          مسعود امینی

۲۰-سنندج                          رضا صادقی

۲۱-سنندج                          سوران محمدی

۲۲-سنندج                          علی جواهری

۲۳-فردیس کرج                     حمید قائمی

۲۴-اراک                                مسعود صابری

۲۵-اصفهان                           مهدی سبزی

۲۶-اصفهان                           فرشید آفرین

۲۷-اصفهان                            محمد آرمان

۲۸-خرم آباد                         حسین پاپی