تصاویردریافتی جدیدازشهیدان قیام-۲۸آذر۹۸

تصاویر دریافتی جدید از شهیدان قیام - ۲۸ آذر۹۸


تهران                      مجید ملکی

اسلامشهر –تهران       حسین قاسمی

قدس-تهران              رضا حسینی

یافت آباد –تهران        احمدرضا فلاح

یافت آباد- تهران        مهرداد قاسمی

ساوه                       ابوالفضل شعبانی

کرج                       مهدی آقایاری

کرج                       ابراهیم کتابدار

فردیس کرج             حمید قائمی

فردیس کرج             علیرضا طیبی سالار

اراک                      مسعود صابری

اهواز                      بشیر سرخی

اهواز                      سید حسن مشعشعی

اصفهان                   ایوب بهرامیان

سنندج                   ارشاد رحمانیان

جوانرود                  خالد رشیدی

حمیدیه                 احمد ساعدی

حمیدیه                 شهاب سیاحی

شوش                   صادق کعبی