سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۱ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۱۱ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد