سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۳۰ تن دیگر از شهیدان قیام را اعلام کرد