ارتباط مستقیم – هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن – ۱۵ دی ۹۸

هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت دوم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام


هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت سوم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام


هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت چهارم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام 

هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت پنجم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظامهلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت ششم- ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام


هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت هفتم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام


هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت هشتم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام 

هلاکت قاسم سلیمانی و پیامدهای آن - قسمت نهم - ۱۵دی۹۸ - ارتباط مستقیم


مهمانان برنامه :‌ محمد محدثین ، حسن نظام 

پایان ارتباط مستقیم


مطالب مرتب :

ارتباط مستقیم – چهلم شهیدان – ۸ دی ۹۸