ارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت ۱۱ تا ۱۵ - ۲۹دی۹۸

ارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت یازدهم - ۲۹دی۹۸


مهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی، ابوالقاسم رضایی


 

ارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت دوازدهم - ۲۹دی۹۸


مهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی، ابوالقاسم رضاییارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت سیزدهم - ۲۹دی۹۸


مهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی، ابوالقاسم رضاییارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت چهاردهم - ۲۹دی۹۸


مهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی، ابوالقاسم رضاییارتباط مستقیم - ۳۰دی یک روز بزرگ در تاریخچه آزادی - قسمت پانزدهم - ۲۹دی۹۸


مهمانان برنامه: محمدعلی توحیدی، ابوالقاسم رضاییمطالب مرتبط