بهار آمدنی است – قیام ایران

قیام ایران – بهار آمدنی است


وقتی تصاویر را پشت سرهم در یک قاب می گذاری خیلی چیزها را حس می کنی

مطالب مرتبط


تقدیم به شهدای شیراز – قیام ایران

اسامی و تصاویر شهیدان قیام سراسری مردم ایران در آبان ۹۸ - اسامی حدود ۷۲۴ شهید