ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - از قسمت۱تا۸ - ۶بهمن۹۸

ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت اول - ۶بهمن۹۸


مهمان برنامه: احمد افشار


 

ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت دوم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت سوم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت چهارم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت پنجم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت ششم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت هفتم - ۶بهمن۹۸ارتباط مستقیم - قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی - قسمت هشتم - ۶بهمن۹۸مطالب مرتبط


ارتباط مستقیم – ۳۰دی سالگرد آزادی آخرین زندانیان سیاسی – قسمت ۱ تا ۵ – ۲۹دی۹۸