ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت اول تا هفتم – ۱۳بهمن۹۸

برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت  دوم – ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده


برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت سوم – ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده


برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت چهارم – ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده


برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت پنجم – ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده


برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت ششم– ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده


برنامه ارتباط مستقیم – قطعنامه کنگره آمریکا – قسمت هفتم – ۱۳بهمن


موضوع :‌در رابطه با قطعنامه کنگره آمریکا

مهمان برنامه :‌دولت نوروزی ، علیرضا جعفرزاده 

پایان ارتباط مستقیم

مطالب مرتبط

ارتباط مستقیم – قیام مردم عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی – از قسمت۱تا۸ – ۶بهمن۹۸