ارتباط مستقیم - نمایش انتخابات در بن‌بست سرنگونی- قسمت اول تا قسمت نهم - ۲۰بهمن۹۸

ارتباط مستقیم- نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی-قسمت اول - ۲۰ بهمن ۹۸


 

ارتباط مستقیم - نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی -قسمت دوم -۲۰ بهمن ۹۸


گفتگو با هادی روشن روان و علی صفوی
 

ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت سوم -۲۰بهمن۹۸


گفتگو با هادی روش روان
 

ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت چهارم -۲۰بهمن۹۸


تماس های تلفنی هموطنان و پاسخ به سئوالات توسط علی صفوی
 

ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت پنجم -۲۰بهمن۹۸ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت ششم -۲۰بهمن۹۸ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت هفتم -۲۰بهمن۹۸ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت هشتم -۲۰بهمن۹۸


تماس  های تلفنی هموطنان در رابطه با جنگ گرگها در درون رژیم
 

ارتباط مستقیم -نمایش انتخابات در بن بست سرنگونی - قسمت نهم -۲۰بهمن۹۸